Grupa V – informacje

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC  luty 2019 r.

TEMATYKA:

  1. Bezpieczne zabawy zimowe
  2. Uczymy się żyć w przyjaźni i miłości
  3. Pamiętamy o zwierzętach zimą
  4. „Wszystkie Kolory Świata”

ZAMIERZENIA:

– Nabywanie umiejętności opisywania obrazków i opowiadania historyjki obrazkowej.

– Uwrażliwianie na zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych oraz konieczność odpowiedniego ubierania się do pory roku i temperatury.

– Uwrażliwianie na systematyczne dokarmianie ptaków zimą.

– Nabywanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie 5

i więcej, wg możliwości dzieci.

– Wzbogacanie zasobu słownictwa o nazwy zabaw zimowych.

– Rozwijanie wyobraźni i fantazji dziecięcej.

– Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania muzyki.

– Nabywanie umiejętności odzwierciedlenia własnych spostrzeżeń w pracy plastycznej.

– Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

– Zapoznanie dzieci z sytuacją ich rówieśników żyjących w innych regionach świata.

– Kształtowanie postawy otwartości i tolerancji na inne kultury.

-Zapoznanie ze sposobami pomagania innym, zwłaszcza chorym dzieciom.

– Wykorzystanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej

przez obserwowanie, eksperymentowanie i odkrywanie.