Grupa V – informacje

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC  kwiecień 2019 r.

TEMATYKA:

 1. RELIZACJA PROJEKTU BADAWCZEGO WYBRANEGO PRZEZ DZIECI
 2. DBAM O SWOJE ZDROWIE- mam prawo do leczenia
 3. PISANKI, KRASZANKI, JAJKA MALOWANE…

ZAMIERZENIA:

 • Uświadomienie dzieciom, w jaki sposób należy dbać o swoje zdrowie i jakie produkty spożywać.
 • Ukazywanie zwyczajów i tradycji regionalnych związanych z obchodzeniem świąt wielkanocnych.
 • Wzbogacanie zasobu słownictwa o nazwy przyrządów lekarskich oraz tradycji i potraw wielkanocnych.
 • Stwarzanie możliwości do wyzwalania wszechstronnej ekspresji.
 • Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań proekologicznych.
 • Tworzenie okazji do zdobywania doświadczeń w obserwowaniu, eksperymentowaniu i odkrywaniu własnych zainteresowań.
 • Kształtowanie umiejętności współdziałania w parach, grupie rówieśniczej oraz z osobą dorosłą.
 • Tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, zdolność kojarzenia, umiejętność skupienia uwagi.
 • Umożliwianie zdobywania doświadczenia w mówieniu, słuchaniu i byciu słuchanym.
 • Rozwijanie umiejętności opisywania obrazków i opowiadania historyjki obrazkowej.
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie 5 i więcej, wg możliwości dzieci.
 • Rozwijanie wyobraźni i fantazji dziecięcej.
 • Nabywanie umiejętności odzwierciedlenia własnych spostrzeżeń w pracy plastycznej.
 • Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka.
 • Bogacenie estetycznych przeżyć dziecka poprzez poznawanie takich wartości wizualnych, jak barwa
  i kształt.