Grupa VI- informacje

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC  luty 2019 r.

TEMATYKA:

I. Łyżwy, sanki, narty

II. Lubimy czytać książki

III. Kocham i jestem kochany – mam prawo do miłości

ZAMIERZENIA:  

– kształtowanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi z użyciem poprawnych form fleksyjnych i gramatycznych

-zwrócenie uwagi na uważne słuchanie prezentowanych przez nauczyciela wierszy, opowiadań i piosenek

-rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się na określony temat

– rozwijanie poczucia przynależności do grupy i respektowania wspólnie ustalonych norm

– zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w zabawach i ćwiczeniach proponowanych przez nauczyciela

– zwrócenie uwagi na prawidłowe i dokładne wykonanie ćwiczeń

-zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w zajęciach muzyczno – ruchowych

-zachęcanie do planowania pracy plastycznej i wykonywanie jej od początku do końca

-kształtowanie umiejętności posługiwania się plasteliną w pracy plastycznej

-rozwijanie sprawności manualnych

-kształtowanie umiejętności układania puzzli z pociętego obrazka

-zachęcenie do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu

-zapoznanie dzieci z wybranymi sportami zimowymi (saneczkarstwo, narciarstwo, skoki narciarskie, hokej, snowboard, łyżwiarstwo)

-zapoznanie dzieci z tradycją zimowej olimpiady

-zapoznanie dzieci z zawodami zajmującymi się powstawaniem i dystrybucją książek

-zapoznanie dzieci z procesem powstawania książek

-zachęcanie dzieci do czytania i oglądania książek

-zapoznanie dzieci z różnymi rodzajami książek

-rozwijanie u dzieci poszanowania książek i dbania o nie

-zapoznanie dzieci z nowym prawem- prawem do miłości

-rozwijanie u dzieci poczucia bezpieczeństwa i przynależności do rodziny

-rozwijanie u dzieci poczucia życzliwości i szacunku wobec własnej rodziny

-zwrócenie uwagi na to co to są zmiany odwracalne

-utrwalanie wiedzy na temat figur geometrycznych