Grupa VI- informacje

 

 

 

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2017 

TEMATYKA:

  • JESIEŃ W LESIE I W PARKU
  • POZNAJEMY PRACĘ LISTONOSZA

  •  JESTEM BEZPIECZNY NA DRODZE

ZAMIERZENIA:

- zapoznanie dzieci z symbolami jesieni – grzybami wygląd i nazwy wybranych okazów)

- zwrócenie uwagi na zakaz zrywania i próbowania grzybów bez zgody dorosłych

- doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej

- kształtowanie umiejętności poprawnego budowania  wypowiedzi poprawnej pod względem gramatycznym

- rozwijanie umiejętności rysowania linii po śladzie

- nabywanie umiejętności podziału wyrazów na głoski

- wyrabianie odporności emocjonalnej – przyjmowanie niepowodzeń

- zapoznanie dzieci z pracą listonosza

- uświadomienie dzieciom znaczenia mówienia prawdy

- stwarzanie okazji do podejmowania prób oceny zachowania bohatera

- dostarczenie wiadomości o kolejnych etapach przesyłania listu

- rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego

- zapoznanie z wyglądem i  znaczeniem niektórych znaków drogowych

- dostarczenie wiedzy na temat roli pasów i świateł w ruchu drogowym

- nabywanie umiejętności prawidłowego przechodzenia przez jezdnię

- uświadomienie konieczności przestrzegania zasad ruchu drogowego

- rozwijanie spostrzegawczości słuchowej

- rozwijanie percepcji wzrokowej

- doskonalenie pamięci i  koncentracji uwagi

- ćwiczenie sprawności manualnej

- kształtowanie właściwych nawyków niezbędnych dla bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa           w ruchu drogowym

- rozwijanie umiejętności pracy w zespole