Grupa VII – informacje

 

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC  kwiecień 2018 r.

TEMATYKA:                                                  

 1. Olsztyn – stolicą ,, Krainy Jezior’’
 2. Wszystko co żyje wodę pije
 3. Pracowita Pani Wiosna
 4. Kiedy patrzę w niebo widzę kosmos

ZAMIERZENIA:  

 • Wspieranie dzieci w budowaniu prawidłowych relacji społecznych w grupie.
 • Usprawnienie pracy rąk w zakresie percepcji dotykowej i sprawności manualnej palców i dłoni,
 • Poszerzanie doświadczeń plastycznych
 • Zapoznanie dzieci z położeniem Olsztyna na mapie Polski oraz herbem miasta
 • Zapoznanie dzieci z zabytkami Olsztyna ( Zamek, Kościół św. Jakuba, Wysoka Brama, Ratusz, )
 • Zapoznanie dzieci ze strojami Warmii i Mazur
 • Wzbogacanie wiedzy dzieci o Krainie Tysiąca Jezior
 • Rozwijanie zainteresowania otaczającym światem
 • Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat źródeł różnych zanieczyszczeń wody
 • Uświadomienie, że woda to perła, bez której nie istniałoby życie na Ziemi                                                                                      
 • Ćwiczenie umiejętności wnioskowania o zjawiskach przyrodniczych na podstawie obserwacji i doświadczeń
 • Zapoznanie dzieci z nazwami planet Układu Słonecznego Pogłębienie wiedzy dzieci na temat sposobów ochrony wody
 • Kształtowanie nawyków u dzieci, dotyczących racjonalnego gospodarowania zasobami wodnym  
 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych
 • Kształtowanie umiejętności rozumienia przyczyn różnych zjawisk zachodzących wiosną w przyrodzie
 • Kształtowanie postaw badawczych wobec otaczającego środowiska
 • Zapoznanie dzieci z warunkami potrzebnymi do wzrostu roślin (słońce, żyzna ziemia, powietrze, woda) .  
 • Poznanie wiadomości dotyczących przestrzeni kosmicznej
 • Wzbogacanie czynnego słownictwa na temat kosmosu, planet
 •  Integrowanie grupy poprzez wspólne działanie i dążenie do realizacji wyznaczonych celów
 • Pobudzanie i rozwijanie wyobraźni oraz inwencji twórczej dzieci
 • ,,Wielkie eksperymentowanie’’– wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania w zakresie ustalania stałości długości
 • Rozwijanie myślenia matematycznego: położenie przedmiotu, klasyfikowanie i segregowanie, posługiwanie się liczebnikami głównymi
 • Kształtowanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek słownych

Do każdego tematu stosowne ćwiczenia oddechowe, ortofoniczne, zabawy ruchowe z różnym elementem ruchu, zabawy rytmiczne.Rozwijanie zdolności skupienia uwagi, uważnego słuchania i obserwowania. Współdziałanie w zabawach i w sytuacjach zadaniowych.