Zamówienia publiczne

 

                                                                                        Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r.

 Sprawa:  zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996
i 1020) Przedszkole Nr 416 w Warszawie przy ulicy Sytej 123, prowadząc postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Sukcesywna dostawa produktów ogólnospożywczych dla Przedszkola nr 416 w Warszawie – 2017 rokinformuje, iż Zamawiający unieważnił prowadzone postępowanie

Uzasadnienie prawne:

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy: postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne:

Minął termin związania ofertą (30 dni).

 

Anna Kozłowska

Dyrektor przedszkola nr 416 w Warszawie

)