Rodzinny Konkurs „Moje ulubione zwierzę leśne”

Przedszkole nr 416 im. UNICEF w Warszawie

Regulamin rodzinnego konkursu plastyczno – technicznego

,,Moje ulubione zwierzę leśne”

§ 1 Organizator konkursu

Przedszkole nr 416 im. UNICEF w Warszawie, ul. Syta 123, 02 – 987 Warszawa.

Koordynator Konkursu – Anna Stępniewska.

§ 2 Cel konkursu

Celem konkursu jest:

– rozwijanie zainteresowań otaczającą przyrodą,

– doskonalenie umiejętności plastycznych,

– rozwijanie wśród dzieci umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowania, interpretacji oraz opisu

– kształtowanie świadomości ekologicznej,

– rozwijanie wyobraźni i inspirowanie do pracy twórczej,

– wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólnie spędzony czas.

§ 3 Przedmiot konkursu

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy autorskiej dziecka wraz z Rodzicem w technice plastyczno – technicznej z użyciem materiału przyrodniczego o temacie „Moje ulubione zwierzę leśne”.

2. Format pracy – PRZESTRZENNY.

§ 4 Uczestnicy konkursu

1. Do udziału w Konkursie zapraszamy dzieci uczęszczające do Przedszkola Nr 416 im. UNICEF w Warszawie (ul. Syta 123, ul. Vogla 62) wraz z Rodzicami.

2. Uczestnicy Konkursu zostaną podzieleni na kategorie wiekowe, w których zostaną wyłonieni laureaci:

I kategoria wiekowa (6 – latki)

II kategoria wiekowa (5 – latki)

III kategoria wiekowa (4 – latki)

IV kategoria wiekowa (3 – latki)

3. Do każdej pracy należy dołączyć formularz zgłoszenia wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych

4. Uczestnicy konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem pracy konkursowej.

§ 5 Zasady udziału w konkursie

1. Udział w konkursie jest dobrowolny.

2. Jedna rodzina przygotowuje – jedną pracę.

3. Do pracy powinna zostać dołączona wizytówka zawierająca dane: imię i nazwisko autora wraz z Rodzicem oraz numerem grupy przedszkolnej. Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia dostarczamy do nauczycieli poszczególnych grup.

4. Zgłoszenie pracy na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

5. Prawa autorskie prac dostarczonych na konkurs przechodzą na Organizatora i mogą zostać wykorzystane do celów edukacyjnych. Dostarczone prace nie będą zwracane uczestnikom.

6. Wszystkie prace będą traktowane z największą starannością, jednak Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie podczas przenoszenia.

§ 6 Prace konkursowe

1. Prace dostarczone po terminie lub nie spełniające wymogów niniejszego regulaminu nie wezmą udziału w konkursie i nie będą oceniane.

2. Do oceny złożonych prac zostanie wybrana Komisja Konkursowa, która przyzna najlepszym pracom nagrody i wyróżnienia.

3. Komisja oceniając dostarczone na konkurs prace będzie brała pod uwagę: jakość wykonanych prac, kompozycję, dobór materiałów, wyobraźnię twórczą, stopień wkładu dziecka w pracę oraz umiejętność wykorzystania materiałów przyrodniczych i plastycznych w kontekście tematyki konkursu.

4. Komisja konkursowa oceniać będzie pomysłowość, zgodność z tematem oraz oryginalność prac.

§ 7 Terminarz

1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem ukazania się regulaminu na stronie internetowej https://www.przedszkole416.waw.pl/ Przedszkole nr 416 im. UNICEF w Warszawie oraz w holu głównym Przedszkola nr 416 im. UNICEF w Warszawie (ul. Syta 123, ul. Vogla 62).

2. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do 06 grudnia 2019 roku do godziny 17.00 na adres: Przedszkole nr 416 im. UNICEF w Warszawie (ul. Syta 123 lub ul. Vogla 62); do nauczycieli poszczególnych grup, którzy przekażą prace wraz z kartą zgłoszeniową koordynatorowi konkursu.

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas występów świątecznych w Przedszkolu nr 416 im. UNICEF w Warszawie, ul. Syta 123 gdzie zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia.

§ 8 Nagrody

1. Nagrody zostaną przyznane trzem najlepszym pracom z każdej kategorii wiekowej oraz wyróżnienia (o liczbie wyróżnień zdecyduje liczba zgłoszonych prac na Konkurs)

2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

3. Uroczyste wręczenie nagród laureatom oraz wystawa prac konkursowych odbędzie się podczas występów świątecznych w Przedszkolu nr 416 im. UNICEF w Warszawie (16 – 19.12.2019 r.).

§ 9 Dodatkowe informacje

1. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem oraz ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Komisji Konkursowej.

2. Uczestnik zgłaszając swoją pracę na konkurs wyraża zgodę na postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.

3. Osoba odpowiedzialna za organizację konkursu: Anna Stępniewska, nauczyciel grupy 3, Przedszkole nr 416 im. UNICEF w Warszawie.