Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Przedszkole nr 416 im. UNICEF w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej 
www.przedszkole416.waw.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Przedszkole nr 416 im. UNICEF w Warszawie
02-987 Warszawa, ul. Syta 123
Tel: 22 858 0002
e-mail.p416@eduwarszawa.pl

Data publikacji strony internetowej: 2008-10-27
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-10

Status zgodności z Ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie wszystkie obrazy (zdjęcia) dodane do treści strony przed dniem 2020.02.03 posiadają tekst alternatywny pozwalający zapoznać się z treścią obrazu
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne
 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc)  z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność.
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Powody wyłączenia: 

 • część treści pochodzi ze strony która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy
  o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Deklarację sporządzono dnia 2021-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Małgorzata Kluska
Tel: 22 858 00 05
e-mail: 
p416@eduwarszawa.pl

Procedura wnioskowo-skargowa:

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku przedszkola wchodzi się przez furkę i chodnikiem, który prowadzi do głównego wejścia. Następnie trzeba pokonać 10 schodów lub wjechać podjazdem dla wózków.
 • Przy szatni znajduje się wyjście, które w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne. Droga od wyjścia pozbawiona jest wszelkich przeszkód  architektonicznych.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji jest dyrektor oraz wicedyrektor przedszkola.
 • Budynek jest 3- kondygnacyjny,  posiada windę osobową, pochylnię, podjazdów. Nie posiada informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W korytarzach budynku znajdują się standardowe przejścia z których może korzystać osoba niepełnosprawna.
 • Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.
 • W przedszkolu jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego on-line w godz. 8:00 – 16:00 – od poniedziałku do piątku

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.