Grupa III

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc maj

Tematy kompleksowe:
– POLSKA TO MÓJ DOM
– TAJEMNICE KSIĄŻEK
– KOLORY WIOSNY
– MOJA MAMA I MÓJ TATA
– DZIEŃ DZIECKA   
Cele wychowawczo-dydaktyczne:
– budzenie poczucia patriotyzmu i przywiązania do swojej ojczyzny
– zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi: flaga, godło, hymn
– kształtowanie poczucia przynależności do narodu i kraju
– wzmacnianie więzi emocjonalnej ze swoim krajem – Polską
– doskonalenie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem i przewidywania następstw (rozumienie wartości dobroci, uczciwości i obowiązkowości)
– doskonalenie umiejętności odczytywania i określania nastroju utworów muzycznych
– zapoznanie dzieci z różnymi gatunkami książek oraz ich znaczeniem w życiu człowieka (książka uczy i bawi)
– doskonalenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się nożyczkami
– zapoznanie dzieci z ludźmi – wykonującymi zawody (autor, ilustrator, grafik, drukarz, wydawca)
– kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego opowiadania z użyciem poprawnych form gramatycznych
– utrwalenie wiedzy na temat korzyści z czytania książek
– zapoznanie dzieci z zasadami zachowania się w bibliotece
– dostarczenie wiadomości i uzupełnienie wiedzy na temat tego, czego potrzebują rośliny do wzrostu
– kształtowanie umiejętności ustalania wyniku dodawania i odejmowania na konkretach
– wzbogacanie wiedzy na temat wybranych zwierząt (jeż, sowa, nietoperz)
– doskonalenie umiejętności orientacji w przestrzeni
– ukazanie ważnej roli rodziców w życiu dzieci: wychowanie i opieka
– doskonalenie umiejętności tworzenia zbiorów na podstawie jednej cechy
– kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych
– rozwijanie aktywności poznawczej dzieci poprzez wyzwalanie swobodnej, naturalnej ekspresji przez przeżywanie i działanie
– zapoznanie z wybranymi prawami dziecka: prawo do miłości i szacunku, prywatności, radości, niewiedzy, niepowodzenia i łez, zabawy i nauki, wyrażania własnych myśli i uczuć
– doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie do 6 i więcej w zależności od indywidualnych możliwości dzieci
– wzbogacanie wiadomości na temat życia dzieci mieszkających
– wskazywanie podobieństw i różnic między dziećmi z całego świata z jednoczesnym zwróceniem uwagi na fakt, iż odmienność nie zwalnia z szacunku
– zapoznanie z wyglądem dzieci z różnych stron świata: różne kolory skóry, kształty oczu oraz ubiór
– zachęcanie do przezwyciężania nieufności, uprzedzeń oraz podejmowania wspólnych zabaw