Grupa V – informacje

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC  październik 2019 r.

TEMATYKA:

 1. JESIENNE ZABAWY
 2. BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE

ZAMIERZENIA:

 • Stwarzanie atmosfery przyjaznego i bezpiecznego środowiska.
 • Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci: zgodne porozumiewanie się z dorosłymi
  i dziećmi oraz funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.
 • Stosowanie zwrotów grzecznościowych.
 • Doskonalenie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych, prozdrowotnych
  i kulturalnych. Przyzwyczajanie dzieci do utrzymywania porządku w najbliższym otoczeniu.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania elementów w zakresie 5 i więcej wg możliwości dzieci.
 • Tworzenie okazji do zdobywania doświadczeń w obserwowaniu, eksperymentowaniu
  i odkrywaniu własnych zainteresowań.
 • Rozwijanie umiejętności bezpiecznego poruszania się w pobliżu jezdni, zapoznanie z wybranymi znakami drogowymi
 • Rozwijanie poczucia rytmu oraz umiejętności inscenizowania piosenki ruchem.
 • Doskonalenie sprawności manualnych poprzez poznawanie różnych technik plastycznych. Rozwijanie sprawności manualnych oraz kreatywności dzieci, utrwalenie nazw kolorów.
 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich.
 • Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka oraz okazji do zdobywania doświadczeń w obserwowaniu i eksperymentowaniu.
 • Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych