Grupa VI- informacje

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

NA MIESIĄC  październik 2019 r.

TEMATYKA:

  • JESIEŃ W LESIE I W PARKU
  • JESTEM BEZPIECZNY NA DRODZE

ZAMIERZENIA:  

– zapoznanie dzieci z „darami”  jesieni

– zwrócenie uwagi na zakaz zrywania i próbowania grzybów bez zgody dorosłych

– doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej

– kształtowanie umiejętności poprawnego budowania  wypowiedzi poprawnej pod względem gramatycznym

– rozwijanie umiejętności rysowania linii po śladzie

– nabywanie umiejętności podziału wyrazów na głoski

– wyrabianie odporności emocjonalnej – przyjmowanie niepowodzeń

– uświadomienie dzieciom znaczenia mówienia prawdy

– rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego

– zapoznanie z wyglądem i  znaczeniem niektórych znaków drogowych

– dostarczenie wiedzy na temat roli pasów i świateł w ruchu drogowym

– nabywanie umiejętności prawidłowego przechodzenia przez jezdnię

– uświadomienie konieczności przestrzegania zasad ruchu drogowego

– rozwijanie spostrzegawczości słuchowej

– rozwijanie percepcji wzrokowej

– doskonalenie pamięci i  koncentracji uwagi

– ćwiczenie sprawności manualnej

– kształtowanie właściwych nawyków niezbędnych dla bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym

– rozwijanie umiejętności pracy w zespole