Grupa VIII – informacje

 

ZAMIERZENIA PRACY

WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

na miesiąc  październik 2019 r.

TEMATYKA:

I. Pory Roku- JESIEŃ

 II. Lubimy owoce

III. Razem się bawimy językiem polskim

ZAMIERZENIA:

– rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie  i przestrzegania wspólnie przyjętych norm

– doskonalenie prawidłowej artykulacji

– zwrócenie uwagi na prawidłowe i dokładne wykonanie ćwiczeń

– zachęcanie do odgadywania zagadek dźwiękowych

– kształtowanie umiejętności posługiwania się klejem

– rozwijanie sprawności manualnych

– zachęcanie do kończenia rozpoczętej pracy

– kształtowanie umiejętności używania zwrotów grzecznościowych

– poznawanie zmian w otoczeniu przyrodniczym w związku z aktualną porą roku

– stwarzanie możliwości do wyzwolenia wszechstronnej ekspresji

– kształtowanie umiejętności wskazywania ciekawych miejsc – nabywanie umiejętności formowania swobodnych wypowiedzi, rozwijanie słownictwa.

– rozwijanie zdolności do uważnego słuchania opowiadań i wierszy oraz wypowiadania się w różny sposób

– doskonalenie słuchania i rozumienie jasnych i zrozumiałych treści i poleceń przekazywanych przez nauczycielkę

– ilustrowanie prostych piosenek ruchem, udział w zabawach ze śpiewem

– rozwijanie poczucia estetyki i dokładności wykonania prac plastycznych

– kształtowanie intuicji matematycznych

– utrwalenie nazw podstawowych figur geometrycznych

– nabywanie umiejętności orientowania się w schemacie swojego ciała

– kształtowanie umiejętności wskazywania darów jesieni

– zapoznanie dzieci z wyglądem i budową grzybów

– uwrażliwienie na piękno poetyckiego języka opisującego zmiany w przyrodzie jesienią

– zapoznanie z wyglądem i nazwami owoców sezonowych

– wyjaśnienie znaczenia słowa alfabet i utrwalenie samogłosek

– rozwijanie poczucia potrzeby wspólnej zabawy