Grupa X – oddział zamiejscowy

 
ZAMIERZENIA PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ
NA MIESIĄC CZERWIEC
TEMATYKA:
·       Uśmiech dzieci
·       Podróże
·       Bezpieczne wakacje
 
ZAMIERZENIA:
zapoznanie dzieci z człowiekiem, który troszczył się o prawa dzieci
– zapoznanie z prawami dziecka
– stwarzanie okazji do wzmacniania w dzieciach poczucia własnej wartości
– zapoznanie z wyglądem dzieci z różnych stron świata
– wzbogacanie słownictwa o nazwy wybranych narodowości (Polak, Chińczyk, Afrykańczyk, Azjata, Niemiec, Włoch)
– ćwiczenie pamięci
– rozwijanie zainteresowań przyrodniczych (poznawanie innych kultur i ludzi)                              – doskonalenie słuchu fonematycznego poprzez wyszukiwanie słów rozpoczynających się wskazaną głoską
rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej
– wzbogacanie zasobu słownictwa
– rozwijanie umiejętności radzenia sobie z porażką
kształtowanie umiejętności określania miejsca na kartce papieru (wskazywanie górnego prawego pola, górnego lewego pola, itd.)
– doskonalenie sprawności manualnej
– kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji słowno-obrazkowej
– zapoznanie z historia odkryć geograficznych oraz z ich skutkami
– rozwijanie ciekawości poznawczej
– rozwijanie umiejętności logicznego myślenia
-rozwijanie umiejętności odróżniania prawdy od fikcji literackiej
– doskonalenie umiejętności wypowiadania się poprawnie pod względem składniowym, fleksyjnym i gramatycznym
– usprawnianie narządów artykulacyjnych oraz oddechowych
– zapoznanie dzieci ze sposobami ochrony przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych
– zwrócenie uwagi na zachowanie ostrożności podczas kontaktu z gorącymi przedmiotami (kaloryfer, gorąca woda)
– zapoznanie ze sposobem zachowania się w czasie burzy
– kształtowanie umiejętności myślenia przyczynowo- skutkowego