Grupa X – oddział zamiejscowy

    Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc maj
Tematy kompleksowe:
·       Jesteśmy małymi Europejczykami
·       Kocham mamę
·       Akademia dobrych manier
Cele wychowawczo-dydaktyczne:
 – zachęcanie dzieci do podejmowania próby wyjaśnienia pojęcia Unia Europejska
– zapoznanie dzieci z miejscem Europy na mapie świata oraz z maskotką UE Syriuszem
kształtowanie świadomości, że jesteśmy Polakami i Europejczykami
poszerzanie zasobu słownictwa dzieci o nazwy wybranych państw europejskich (Francja; Dania; Niemcy; Czechy; Wielka Brytania)
– rozwijanie umiejętności budowania dłuższej  wypowiedzi zgodnej z tematem
i poprawnej pod względem gramatycznym fleksyjnym i artykulacyjnym
–  stwarzanie sytuacji umożliwiających  dzieciom zrozumienie rol jaką pełni mama
w domu, w rodzinie
– zachęcanie dzieci do pomagania w codziennych czynnościach domowych
– zachęcanie dzieci do przestrzegania zasady uprzejmego zwracania się do siebie nawzajem
– utrwalenie znajomości znaczeń słów: proszę dziękuję przepraszam
– nabywanie umiejętności właściwego zachowania się w różnych sytuacjach
– zachęcanie dzieci do odtwarzania ról w inscenizowanych scenkach
– rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i wzrokowej
– doskonalenie słuchu fonematycznego
– doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
– rozwijanie sprawności manualnej
– rozwijanie umiejętności logicznego myślenia
– rozwijanie kreatywności i pomysłowości
– doskonalenie pamięci